Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 2352/BYT-QLD về việc Hướng dẫn biện pháp ứng phó tại cơ sở kinh doanh dược trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19

Công văn số 2352/BYT-QLD ngày 28/4/2020 về việc Hướng dẫn biện pháp ứng phó tại cơ sở kinh doanh dược trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19

File đính kèm