Thông tin đấu thầu thuốc

Công văn số 2345/QLD-CL về việc bổ sung hồ sơ công bố thuốc có chứng minh tương đương sinh học

Công văn số 2345/QLD-CL ngày 12/3/2020 của Cục Quản lý Dược về việc bổ sung hồ sơ công bố thuốc có chứng minh tương đương sinh học

Công văn và phụ lục đính kèm