Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 2308/QLD-KD về việc mở rộng chỉ định cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi của vắc xin Spikevax

Công văn số 2308/QLD-KD ngày 31/03/2022 của Cục Quản lý Dược về việc mở rộng chỉ định cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi của vắc xin Spikevax

File đính kèm

Tờ thông tin thuốc