Thông tin đấu thầu thuốc

Công văn số 21355/QLD-CL gửi các SYT về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 70)

Công văn số 21355/QLD-CL ngày 24/12/2019 của Cục Quản lý Dược gửi các SYT về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 70)

Công văn 21355/QLD-CL

Danh sách CSSX thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 70

Danh sách CSSX thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP từ đợt 1 đến đợt 70 (pdf)

Danh sách CSSX thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP từ đợt 1 đến đợt 70 (excel)