Thông tin đấu thầu thuốc

Công văn số 1979/QLD-CL về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT

Công văn số 1979/QLD-CL ngày 02/3/2020 của Cục Quản lý Dược về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT

Công văn số 1979/QLD-CL

Danh mục cơ sở PICS EU GMP (Thông tư 15) (pdf)

Danh mục cơ sở PICS EU GMP (Thông tư 15) (excel)

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin