Thông tin đấu thầu thuốc

Công văn số 19528/QLD-CL về việc các hồ sơ giải trình cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu

Công văn số 19528/QLD-CL ngày 19/11/2019 của Cục Quản lý Dược về việc các hồ sơ giải trình cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu

CV 19528/QLD-CL

Danh sách không đạt yêu cầu