Thông tin đấu thầu thuốc

Công văn số 19527/QLD-CL gửi các SYT về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP

Công văn số 19527/QLD-CL ngày 19/11/2019 của Cục Quản lý Dược gửi các SYT về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP

CV 19527/QLD-CL

Danh sách đạt

Danh mục cơ sở đạt PICS EU GMP (Tổng hợp) (pdf)

Danh mục cơ sở đạt PICS EU GMP (Tổng hợp) (excel)