Thông tin đấu thầu thuốc

Công văn số 19527/QLD-CL gửi các SYT về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP

Công văn số 19527/QLD-CL ngày 19/11/2019 của Cục Quản lý Dược gửi các SYT về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP

CV 19527/QLD-CL

Danh sách đạt

Danh mục cơ sở đạt PICS EU GMP (Tổng hợp) (pdf)

Danh mục cơ sở đạt PICS EU GMP (Tổng hợp) (excel)

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin