Thông báo

Công văn số 1784/QLD-GT về việc góp ý việc sửa đổi tiêu chuẩn kỹ thuật nhóm 1c gói thầu thuốc generic

Công văn số 1784/QLD-GT ngày 05/3/2021 của Cục Quản lý Dược về việc góp ý việc sửa đổi tiêu chuẩn kỹ thuật nhóm 1c gói thầu thuốc generic

Công văn số 1784/QLD-GT

Nội dung dự thảo Thông tư

Dự thảo yêu cầu sơ bộ trong hồ sơ đăng ký thuốc để xem xét vào nhóm 1