Thông tin đấu thầu thuốc

Công văn số 1743/BYT-QLD về việc đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc

Công văn số 1743/BYT-QLD ngày 30/3/2020 của Bộ Y tế về việc đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc

File đính kèm