Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 16326/QLD-CL về việc sử dụng Dung dịch thuốc tiêm Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy, VN-20879-17, lô: 04DB1119, 07DB0919, 08DB0919

Công văn số 16326/QLD-CL ngày 28/10/2020 của Cục Quản lý Dược về việc sử dụng Dung dịch thuốc tiêm Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy, VN-20879-17, lô: 04DB1119, 07DB0919, 08DB0919

File đính kèm