Quản lý mỹ phẩm

Công văn số 162/QLD-MP vê việc cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm

Công văn số 162/QLD-MP ngày 15/01/2021 của Cục Quản lý Dược vê việc cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm

Công văn số 162/QLD-MP

DS các sản phẩm MP không được tiếp tục lưu hành trên thị trường sau ngày 23/8/2021