Thông tin đấu thầu thuốc

Công văn số 158/QLD-KD về việc công bố cơ sở cung cấp thuốc nước ngoài vào Việt Nam

Công văn số 158/QLD-KD ngày 14/02/2020 của Cục Quản lý Dược về việc công bố cơ sở cung cấp thuốc nước ngoài vào Việt Nam

File đính kèm