Công tác dược địa phương

Công văn số 15294/QLD-VP về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2020

Công văn số 15294/QLD-VP ngày 24/9/2020 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2020

CV 15294/QLD-VP

Bảng điểm kiểm tra

CV 16568/QLD-VP

QĐ 4369/QĐ-BYT