Thông tin đấu thầu thuốc

Công văn số 1512/QLD-GT về việc đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc

Công văn số 1512/QLD-GT ngày 14/02/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc

File đính kèm