Thông tin đấu thầu thuốc

Công văn số 1494/QLD-CL về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP

Công văn số 1494/QLD-CL ngày 14/02/2020 của Cục Quản lý Dược về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP

Công văn số 1494/QLD-CL

Danh mục cơ sở (pdf)

Danh mục cơ sở (excel)