Thông báo

Công văn số 14327/QLD-CL về việc triển khai các phần mềm dịch vụ công Đánh giá đáp ứng GLP, GMP, GSP (TT-46, TT-47, TT-49)

Công văn số 14327/QLD-CL ngày 28/8/2020 của Cục Quản lý Dược về việc triển khai các phần mềm dịch vụ công Đánh giá đáp ứng GLP, GMP, GSP (TT-46, TT-47, TT-49)

File đính kèm