Danh sách các CSSX có thuốc VPCL phải tiền kiểm

Công văn số 12597/QLD-CL về việc công bố đợt 37 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Công văn số 12597/QLD-CL ngày 28/11/2022 của Cục Quản lý Dược về việc công bố đợt 37 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Công văn số 12597/QLD-CL

Danh sách các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng - Đợt 37

Danh sách các thuốc, các CSSX vi phạm về chất lượng thuốc đợt 31 Cục Quản lý Dược thông báo thu hồi