Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 12339/QLD-VP về việc lùi thời gian tổ chức tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2021

Công văn số 12339/QLD-VP ngày 11/10/2021 của Cục Quản lý Dược về việc lùi thời gian tổ chức tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2021

Công văn số 12339/QLD-VP

Công văn số 1785/TTCP-KHTH

Công văn số 7778/BYT-VPB1