Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 12293/QLD-GT về việc xin ý kiến góp ý của các đơn vị về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 03/2019/TT-BYT và Thông tư số 15/2020/TT-BYT

Công văn số 12293/QLD-GT ngày 17/11/2022 của Cục Quản lý Dược về việc  xin ý kiến góp ý của các đơn vị về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 03/2019/TT-BYT và Thông tư số 15/2020/TT-BYT

Công văn số 12293/QLD-GT

Dự thảo Thông tư