Thông báo

Công văn số 12007/QLD-CL về việc triển khai phần mềm dịch vụ công Xử lý, thu hồi thuốc vi phạm (TT-86)

Công văn số 12007/QLD-CL ngày 31/7/2020 của Cục Quản lý Dược về việc triển khai phần mềm dịch vụ công Xử lý, thu hồi thuốc vi phạm (TT-86)

File đính kèm