Danh sách các CSSX có thuốc VPCL phải tiền kiểm

Công văn số 11996/QLD-CL về việc công bố Đợt 32 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Công văn số 11996/QLD-CL ngày 31/7/2020 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Đợt 32 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Công văn số 11996/QLD-CL

Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng