Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 11968/QLD-KD về việc báo cáo thực trạng để xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Dược

Công văn số 11968/QLD-KD ngày 11/11/2022 của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo thực trạng để xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Dược

Công văn số 11968/QLD-KD

Phiếu khảo sát kèm theo