Danh sách CSSX được chứng nhận GMP nước ngoài

Công văn số 10212/QLD-CL công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 32)

Công văn số 10212/QLD-CL ngày 20/11/2023 của Cục Quản lý Dược về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 32)

Công văn số 10212/QLD-CL

Công bố GMP NN Đợt 32 - Danh sách Đạt

Công bố GMP NN Đợt 32 - Danh sách Điều chỉnh

Công bố GMP NN Đợt 32 - Danh sách Giải trình