Thông báo

Công văn hướng dẫn việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” (CV 10045)

Công văn số 10045/QLD-PCTTR ngày 24/6/2019 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia”

File đính kèm