Thông báo

Công văn đề nghị góp ý dự thảo lần 2 Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia (CV 11564)

Công văn số 11564/QLD-PCTTr ngày 12/7/2019 của Cục Quản lý Dược đề nghị góp ý dự thảo lần 2 Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia

CV 11564

Dự thảo Quy chế (lần 2)