Công bố nguyên liệu

Công văn công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để SX thuốc theo hồ sơ ĐKT đã có giấy ĐKLH tại VN phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (CV 586/QLD-ĐK)

Công văn số 586/QLD-ĐK ngày 21/01/2019 của Cục Quản lý Dược về việc công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để SX thuốc theo hồ sơ ĐKT đã có giấy ĐKLH tại VN phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

File đính kèm