Công bố nguyên liệu

Công văn công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đăc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại VN phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (CV 585/QLD-ĐK)

Công văn số 585/QLD-ĐK ngày 21/01/2019 của Cục Quản lý Dược về việc công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đăc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại VN phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

File đính kèm