Danh sách CSSX được chứng nhận GMP nước ngoài

Công văn số 6345/QLD-CL công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 3)

Công văn số 6345/QLD-CL ngày 26/4/2019 của Cục Quản lý Dược về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 3)

CV 6345

Tổng hợp Đạt đợt 1-3

DS Đạt - Phụ lục 1

DS Giải trình - Phụ lục 2