Thông tin xử lý vi phạm

Công văn công bố đợt 27 danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Công văn số 314/QLD-CL ngày 14/01/2019 của Cục Quản lý Dược công bố đợt 27 danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng.

CV 314/QLD-CL

Danh sách đính kèm