Công bố nguyên liệu

Công văn công bố danh mục NL để SX thuốc theo hồ sơ ĐKT đã có giấy ĐKLH tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (CV 2067)

Công văn số 2067/QLD-DDK ngày 27/02/2019 của Cục Quản lý Dược về việc công bố danh mục NL để SX thuốc theo hồ sơ ĐKT đã có giấy ĐKLH tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

File đính kèm