Công bố nguyên liệu

Công văn công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ ĐKT đã có giấy ĐKLH tại VN phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (CV 621/QLD-ĐK)

Công văn số 621/QLD-ĐK ngày 22/01/2019 của Cục Quản lý Dược về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ ĐKT đã có giấy ĐKLH tại VN phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

File đính kèm