Công bố nguyên liệu

Công văn công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy ĐKLH thuốc tại VN đợt 161 (CV 2066)

Công văn 2066/QLD-ĐK ngày 27/02/2019 của Cục Quản lý Dược về việc công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy ĐKLH thuốc tại VN đợt 161

File đính kèm