Thông tin đấu thầu thuốc

Công văn gửi Sở Y tế công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 65) (CV 9397)