Thông tin đấu thầu thuốc

Công văn công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 62)

Công văn số 312/QLD-CL ngày 14/01/2019 của Cục Quản lý Dược về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 62)

Công văn 312/QLD-CL

Danh sách kèm theo CV 312 (pdf)

Danh sách đạt từ đợt 1 đến đợt 62 (excel)

Danh sách đạt từ đợt 1 đến đợt 62 (pdf)