Công tác dược địa phương

Công văn 16568/QLD-VP về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2019

Công văn 16568/QLD-VP ngày 26/9/2019 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2019

File đính kèm

Bảng điểm kiểm tra (word)