Thông tin đấu thầu thuốc

Công bố danh sách CSSX thuốc đạt PICS EU GMP đợt 26 và danh sách tổng hợp CSSX đạt từ đợt 1 đến đợt 26.

 

File đính kèm:2612015_pics_eu_gmp_dot26.rar