Thông tin đấu thầu thuốc

Công bố danh sách cơ sở sản xuất thuốc trong nước đạt tiêu chuẩn GMP-WHO (cập nhật tới ngày 17/01/2019)

Công bố danh sách cơ sở sản xuất thuốc trong nước đạt tiêu chuẩn GMP-WHO được Cục Quản lý Dược cấp Giấy chứng nhận (cập nhật đến ngày 17/01/2019)

File đính kèm (excel)

File đính kèm (pdf)