Thông tin đấu thầu thuốc

Công bố danh sách cơ sở sản xuất thuốc trong nước đạt tiêu chuẩn GMP cập nhật tới ngày 16/5/2019

Công bố danh sách cơ sở sản xuất thuốc trong nước đạt tiêu chuẩn GMP cập nhật tới ngày 16/5/2019

File đính kèm (pdf)

File đính kèm (excel)