Danh sách các đợt đánh giá GxP đã tiến hành

Công bố danh sách cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP, GLP và các đợt đánh giá (cập nhật 31.12.2019)

Công bố danh sách cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP, GLP và các đợt đánh giá (cập nhật 31.12.2019)

1. Danh sách các cơ sở trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GLP (Cập nhật tới ngày 31/12/2019)

- File đính kèm (pdf)

- File đính kèm (excel)

2. Danh sách các cơ sở sản trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GMP, GMP bao bì dược phẩm (Cập nhật tới ngày 31/12/2019)

- File đính kèm (pdf)

- File đính kèm (excel)

3. Danh sách các đợt đánh giá Thực hành tốt (GxP) đã tiến hành năm 2019 (Cập nhật tới ngày 31/12/2019)

- File đính kèm (pdf)

- File đính kèm (excel)