Thông tin đấu thầu thuốc

Công bố danh sách cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP, GLP và các đợt đánh giá (cập nhật 30.4.2020)

Công bố danh sách cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP, GLP và các đợt đánh giá (cập nhật 30.4.2020)

1. Danh sách các cơ sở trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GLP (Cập nhật tới ngày 30/4/2020)

- File đính kèm (pdf)

- File đính kèm (excel)

2. Danh sách các cơ sở sản trong nước đạt tiêu chuẩn nguyên tắc GMP, GMP bao bì dược phẩm (Cập nhật tới ngày 30/4/2020)

- File đính kèm (pdf)

- File đính kèm (excel)

3. Danh sách các đợt đánh giá Thực hành tốt (GxP) đã tiến hành năm 2020 (Cập nhật tới ngày 30/4/2020)

- File đính kèm (pdf)

- File đính kèm (excel)

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin