Công bố nguyên liệu

Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại VN được nhập khẩu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (CV 22480)

Công văn số 22480/QLD-ĐK ngày 11/12/2018 của Cục Quản lý Dược về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại VN được nhập khẩu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu.

File đính kèm.