Công bố nguyên liệu

Công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (CV số 17898)

Công văn số 17898/QLD-ĐK ngày 20/9/2018 của Cục Quản lý Dược về việc Công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải cấp giấy phép nhập khẩu theo (danh mục đính kèm).

công văn số 17898/QLD-Đk