Thông tin đấu thầu thuốc

Công bố cơ sở xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S - GMP và EU- GMP đợt 61 và các hồ sơ đề nghị công bố đợt 61 không đạt yêu cầu cần bổ sung giải trình.

Ngày 09/11/2018 Cục Quản lý Dược có Công văn số 21438/QLD-CL gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 61); Công văn số 21439/QLD-CL  gửi các đơn vị về việc các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (Đợt 61).

PICS_EU_GMP_Đợt 61