Thông tin đấu thầu thuốc

Công bố cơ sở xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S - GMP và EU- GMP đợt 60 và các hồ sơ đề nghị công bố đợt 60 không đạt yêu cầu cần bổ sung giải trình

Ngày 16/10/2018 Cục Quản lý Dược có Công văn số 19626/QLD-CL gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 60); Công văn số 19625/QLD-CL  gửi các đơn vị về việc các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (Đợt 60).

PIC_EU_GMP_Đợt60