Thông tin đấu thầu thuốc

Công bố báo cáo tình hình vi phạm của nhà thầu trong đấu thầu, cung ứng thuốc (áp dụng từ ngày 04/3/2020)

Công bố báo cáo tình hình vi phạm của nhà thầu trong đấu thầu, cung ứng thuốc (áp dụng từ ngày 04/3/2020)

File đính kèm