Thông tin đấu thầu thuốc

Công bố báo cáo tình hình vi phạm của nhà thầu trong đấu thầu, cung ứng thuốc (áp dụng từ ngày 07/9/2020)

Công bố báo cáo tình hình vi phạm của nhà thầu trong đấu thầu, cung ứng thuốc (áp dụng từ ngày 07/9/2020)

File đính kèm