Tin chỉ đạo - điều hành

Cập nhật tình hình đảm bảo cung ứng vắc xin phòng dại

Để đảm bảo cung ứng văc xin phòng bệnh dại kịp thời, ổn định cho nhu cầu tiêm chủng của nhân dân, Cục Quản lý Dược cung cấp thông tin cập nhật về tình hình cung ứng và nhập khẩu vắcxin phòng dại (tiến theo công văn số 7545/QLD-KD ngày 03/5/2018) trên cơ sở báo cáo của các cơ sở nhập khẩu (chi tiết tại công văn số 15515/QLD-KD ngày 07/8/2018 kèm theo).

File đính kèm: Công văn số 15515/QLD-KD