Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc nước ngoài đăng ký cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt nam

Các cơ sở đủ điều kiện cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam (Takeda Pharmaceuticals International AG Singapore Branch)

Các cơ sở đủ điều kiện cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam (Takeda Pharmaceuticals International AG Singapore Branch)

File đính kèm