Tin chỉ đạo - điều hành

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Công văn số 7173/BYT-QLD ngày 13/12/2017 của Cục Quản lý Dược yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (báo cáo kết quả từ tháng 7/2014 đến nay theo mẫu đính kèm công văn này)

File đính kèm:13122017_cv_7137.rar