Thông tin xử lý vi phạm

Báo cáo tình hình triển khai, áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP-WHO) trong nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu.